ࡱ> 17 !"#$%&'()*+,-./034568Root Entry F52k2 Workbook\ETExtDataSummaryInformation( , \p Administrator Ba==p08X@"1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1N[1[SO1" eck\h[_GBK1" eck\h[_GBK1N[1N[1N[1[SO1N[1N[1[SO1[SO1[SO1 [SO16[SO1?[SO1 [SO1>[SO14[SO1[SO1[SO1 [SO1h6[SO1[SO1,6[SO16[SO1<[SO14[SO1 [SO1[SO1[SO1Arial+""#,##0;""\-#,##05""#,##0;[Red]""\-#,##07""#,##0.00;""\-#,##0.00A""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.00i*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ W))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ g+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ /\$#,##0_);\(\$#,##0\)9\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\);\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)E \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)        * ,   /  ) +  -     /     @  @ , @ @  + !  @ @ "ff7 * 5 `@ @ #a@ $* +  1 , / / 7 3 + > , 1 9 + 9                      @ @                         +                + + + + + + % @ @  X* P* H X X X X X X X X x@ @ x@ @ x@ x@ x@ @ x@ @ x@ @ * x@ @ * x@ @ x@ @  x@@ x@ x @ x@ @ x@ @ x@ @ ||$}-} }-} }-}) }-}+ }-}R }-}S }-}Z }-}_ }-}b }-}o }-}q }-}s }-}w }-}{ }-}} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }-} }}}(} }}}}}(}}(}}<} }(}}}}}8^ĉ 8^ĉ 3 9 2 28^ĉ 448^ĉ 2 2 4!20% - :_eW[r 32&20% - :_eW[r 3 eQeQ8^ĉ 10 3 8^ĉ 3 9 2 4 8^ĉ 10 10 2 28^ĉ 7 3!40% - :_eW[r 32'40% - :_eW[r 3]]!60% - :_eW[r 32(60% - :_eW[r 3 !" #lʑ lʑ $8^ĉ 6!%60% - :_eW[r 22$60% - :_eW[r 2 &h 4h 4 'fJTe,g fJTe,g (hh)8^ĉ 5 2*8^ĉ 16 4+8^ĉ 12,8^ĉ 10 11-ʑ'`e,g 5ʑ'`e,g .h 1h 1 /h 2h 2!060% - :_eW[r 12 60% - :_eW[r 1 1h 3h 3 2QQ!38^ĉ 2 2 2 2 2 3!460% - :_eW[r 42,60% - :_eW[r 45 8^ĉ 10 23 2 6{{78^ĉ 318hgUSCQ-N-N!?20% - :_eW[r 52.20% - :_eW[r 5@ 8^ĉ 2 2 2 4A8^ĉ 37 4B:_eW[r 1&:_eW[r 1!C20% - :_eW[r 1220% - :_eW[r 1!D40% - :_eW[r 1240% - :_eW[r 1!E20% - :_eW[r 22"20% - :_eW[r 2!F40% - :_eW[r 22#40% - :_eW[r 2G:_eW[r 3&%:_eW[r 3H:_eW[r 4&):_eW[r 4!I20% - :_eW[r 42*20% - :_eW[r 4!J40% - :_eW[r 42+40% - :_eW[r 4K:_eW[r 5&-:_eW[r 5!L40% - :_eW[r 52/40% - :_eW[r 5!M60% - :_eW[r 52060% - :_eW[r 5N 8^ĉ 3 24 2O:_eW[r 6&1:_eW[r 6!P40% - :_eW[r 62340% - :_eW[r 6!Q60% - :_eW[r 62460% - :_eW[r 6R 8^ĉ 10 23 3S 8^ĉ 10 2 4T8^ĉ 2 9U8^ĉ 10V8^ĉ 16 2W8^ĉ 10 2X 8^ĉ 16 2 2Y8^ĉ 10 10Z8^ĉ 11[8^ĉ 16 3\ 8^ĉ 10 10 2] 8^ĉ 10 2 2^8^ĉ 2 7_ 8^ĉ 10 10 3` 8^ĉ 10 2 3a8^ĉ 2 8b 8^ĉ 10 10 4c8^ĉ 10 23d8^ĉ 24e 8^ĉ 10 3 2f8^ĉ 3 7g8^ĉ 10 4h 8^ĉ 3 11 2 2i 8^ĉ 10 4 2j 8^ĉ 10 4 3k8^ĉ 10 5l 8^ĉ 3 11 2 3m 8^ĉ 10 5 2n 8^ĉ 10 5 3o8^ĉ 10 6p 8^ĉ 3 11 2 4q8^ĉ 10 7r8^ĉ 10 8s8^ĉ 10 9t8^ĉ 13u8^ĉ 16 5v8^ĉ 13 2w8^ĉ 13 3x8^ĉ 14y8^ĉ 16 6z8^ĉ 14 2{8^ĉ 14 3|8^ĉ 16}8^ĉ 20~8^ĉ 16 7 8^ĉ 28^ĉ 3 3 48^ĉ 2 108^ĉ 2 28^ĉ 2 2 28^ĉ 378^ĉ 42 8^ĉ 2 2 2 28^ĉ 37 28^ĉ 42 2 8^ĉ 2 2 2 2 2 8^ĉ 42 2 2!8^ĉ 2 2 2 2 2 2 8^ĉ 2 2 2 2 3 8^ĉ 2 2 2 2 4 8^ĉ 2 2 2 38^ĉ 37 38^ĉ 42 38^ĉ 2 2 38^ĉ 2 2 58^ĉ 2 38^ĉ 2 48^ĉ 2 58^ĉ 2 5 28^ĉ 2 5 38^ĉ 2 68^ĉ 228^ĉ 238^ĉ 25 8^ĉ 3 8^ĉ 3 11 28^ĉ 3 28^ĉ 3 2 28^ĉ 3 2 38^ĉ 3 24 8^ĉ 3 24 3 8^ĉ 3 24 48^ĉ 3 38^ĉ 3 3 2 8^ĉ 3 3 2 28^ĉ 3 3 38^ĉ 3 48^ĉ 3 58^ĉ 3 68^ĉ 3 9 2 8^ĉ 3 9 2 38^ĉ 328^ĉ 33 4CSMOR 2 28^ĉ 358^ĉ 408^ĉ 62 48^ĉ 38 28^ĉ 39 3 8^ĉ 48^ĉ 4 28^ĉ 4 2 28^ĉ 4 48^ĉ 4 2 38^ĉ 4 38^ĉ 4 3 28^ĉ 40 2 8^ĉ 58^ĉ 5 58^ĉ 6 28^ĉ 64 2 8^ĉ 64 2 2 8^ĉ 64 2 38^ĉ 668^ĉ 66 28^ĉ 66 3 8^ĉ 78^ĉ 7 28^ĉ 728^ĉ 72 28^ĉ 72 38^ĉ 8 2 2 8^ĉ 8 2 2 2 8^ĉ 8 2 2 3 8^ĉ 9CSMOR 2CSMOR 2 3CSMOR 3CSMOR 3 2CSMOR 4CSMOR 5Normalcc PK N@theme/PK N@ theme/theme/PKN@ky}theme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PKN@Q;theme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlM6Цۢ7&jHH q Jĥ|@_g{fvuHB#3{~\0aIyWj"i4ai=@RtOI;\|kxC$!֧rXlcyY0&\$X݄-jk iR; IY1*B&(qh\]Zkfr&LC!yİT0j/X޼7ELw|`ѨdZ7ZWK"u{0,UzSЬ"nYk [NeD >6뵵֊7 o.nwů-W[k o@1Z;_xL8^˅ 8,&ew~ \?ӗ_|7O<-GU&Dt3q%'#qSgtO 3C\PE|XLp'pskWiiwk{ )sTሤD!=hwRǮ4\B)`5ɐ@/ڡ e\fpzHH< sxON|$8aU* 9I7&Ro7ݾfhœW$a4(F{\~G ]9"DLǗ7ww0cLLTꄦVm}[}l v=_(֧%zO=YEo+tЧy)*At*8nH#2.i5S8({m꣉!]>ëz8dT9V52[ F4Sn&/UҚ kp׬k[nV-/E2cH裺qR+ h=l0VpkioB#6ܯCS w"6SnqΓzOfpv,y)ZdP-e0o@7FbRTLeX{ KcΔv9T,a_@ ajD 4\]_A9Kä5)>XeDeI2b!aC]BT s EɩSʽd:lZncכ[UDO۬F1ѪG nb-h,/.j eC`"dkP|j+O Dm<.vpIYV[ج/{Z.3iŽةϞLQGeʔ hPK N@_rels/PKN@֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PKN@ $[Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,x\vTU^hd}㨫)*1P'^ח0)T9l#$> `?Cs]7zb$xu-lV{9>DVNj,5(Bȥszҕhhs0U~,}2ToF0,į*=댬o[gv; 9'33y ; oOPKN@ $ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@֧6 _rels/.relsPK N@theme/PK N@ $theme/theme/PK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKN@Q; theme/theme/theme1.xmlPKN@ky} Ntheme/theme/themeManager.xmlPK ?% XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`TSheet2VV42 Print_Titles;! ; 0) ĞhS2022t^^~,{Nyb"?eTccۏaNQg/ctQeRDёyvYHhhUSMONCQ^Syv {|+Ryv Ty^NR~Hevh S?e^ LN;N {^0WpbeQDёyv #NN Dё egnaNGQg TR ;`bDvQ-N"?eNyTcDё>yO.^vbDёy{DёT ^vaNQg/ctQT|pyvNNSU\wmq\Qg2022t^IQO5uzNNyv200KW&XRQgƖSO~Nm6eeQ2NCQ S&^R1+7b1\N10N NGWX6e~5000CQ0aNQg /ctQ@\\PMRGwmq\QgNgkpt^~[rgrq\Qg2022t^u`Q^NNyv5[rgrq\Qg2022t^NNyvu`Q^`S0Wby35N Q^?bK\500s^e SU\|XX4N y igh20N0 @yv^bT Sb:NƖ‰IQ0ǑXd0W0Q[PNTgXRl[ NNSOvu`V SXRƖSO~Nm6eeQ~10NCQ XR1\N\MO10*NzaN[rgrq\Qg z ՅXXQgirAmNP-N_^1000s^es|virAmNP-N_"peϑch^1000s^es|(ϑch85%;eHech2022t^Ig(gaNՅXXQg[_ )P  %[ dMbP?_*+%&88?'88?(98?)?" dXqq?qq?& U} } @} } } } } } } 5} @} } } } @0t               q@N@ ~ ?    Q@4@   ~ @    !@`@4@  " ~ @ # $ % & 'T@4@  ( 22`TZ>@sddA    ggD !"#$&'()*+,-. DDD@D@D@D@@D@DD@D@ .A Oh+'0 X`h AdministratorAdministrator@W]@lcj@Q j WPS Office՜.+,D՜.+,H(0 8@ @ DocumentSummaryInformation8%p`KSOProductBuildVerKSOReadingLayoutICV commondata2052-11.1.0.11744 !50E71BD145704D1BB2F239791641432D=eyJoZGlkIjoiNDlkYzg3MGE4ZDU5N2E0Mjg4N2I1ZDFhYjliMDAwNDgifQ==